GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA

 

 2019 mokslo metams 

 

Eil. Nr. Veiklos forma Periodiškumas Atsakingas
1.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Telkti gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam gimnazijos valdymui. Nuolat Gimnazijos tarybos nariai
2. Spręsti aktualius gimnazijos klausimus. Nuolat Gimnazijos tarybos nariai
3. Atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams. Nuolat Gimnazijos tarybos nariai
2.DARBO TURINYS
4. Teikti pasiūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių. Rugsėjo – spalio mėn. Gimnazijos tarybos nariai
5. Svarstyti ir aprobuoti gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus. Visus metus Gimnazijos tarybos nariai
6. Svarstyti gimnazijos lėšų panaudojimo klausimus. Visus metus Gimnazijos tarybos nariai
7. Išklausyti gimnazijos metų veiklos ataskaitas ir teikti siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo. Vasario mėn. Gimnazijos tarybos nariai
8. Teikti pasiūlymus gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo. Visus metus Gimnazijos tarybos pirmininkas
9. Svarstyti mokytojų, metodinių grupių, mokinių ir tėvų (rūpintojų) ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikti pasiūlymus gimnazijos direktoriui. Visus metus Gimnazijos tarybos nariai
10. Teikti siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos darbo tobulinimo, mokinių ugdymo, talkinti formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektualinius išteklius. Visus metus Gimnazijos tarybos nariai
11. Svarstyti gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus. Visus metus Gimnazijos tarybos nariai
3.TARYBOS SUSIRINKIMAI
12

Dėl gimnazijos veiklos programos 2019 m

Kiti svarstytini klausimai

Vasario mėn

Gimnazijos tarybos pirmininkas

Gimnazijos direktorius

13.

Dėl gimnazijos finansinės sąmatos 2019 m. pristatymas.

Dėl vidaus kokybės įsivertinimo;

Kiti svarstytini klausimai.

Kovo mėn.

Gimnazijos tarybos pirmininkas,

Buhalterė

14.

Dėl  gimnazijos 2019-2020 mokslo metų ugdymo planų

Kiti svarstytini klausimai.

Rugpjūčio mėn.

Gimnazijos direktorius.

Gimnazijos tarybos pirmininkas

 15

Dėl gimnazijos tarybos veiklos plano tvirtinimo 2020 m.

Dėl surinktų 2% GMP lėšų panaudojimo

Dėl atestacinės veiklos programos 2020

Dėl gimnazijos veiklos programos už 2019 m. m.

Kiti svarstytini klausimai.

Gruodžio mėn.

Gimnazijos tarybos pirmininkas

Atestacinės komisijos pirmininkas

         

Gimnazijos tarybos pirmininkė                     Zita Janeliūkštytė