PATVIRTINTA                                

Gimnazijos direktoriaus 2019 m.

birželio  20  d. įsakymu Nr. VV-84

 

BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS  

MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

1. Pareigybės pavadinimas: mokytojas

 2. Pareigybės grupė: specialistas (pedagoginis darbuotojas)

3. Pareigybės lygis: A2.

4. Pareigybės pavaldumas: mokytojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir atskaitingas gimnazijos direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.  mokytojas privalo turėti teisės aktais numatytą aukštąjį išsilavinimą (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų), mokomojo dalyko (pareigybės) ir pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip ketverių paskutinių metų dalyko mokymo ir pedagoginio darbo stažą, gebėti gerai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, nuolat atnaujinti savo žinias, aktyviai skleisti asmeninę patirtį ir dalyvauti metodinėje veikloje mokyklos, rajono lygmeniu.

5.2. mokėti lietuvių kalbą, būti išklausęs specialiosios psichologijos ir specialiosios pedagogikos kursą, turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas ir atitikti kitus kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 (su vėlesniais pakeitimais) „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;

5.3. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

5.4. būti susipažinus ir  gebėti dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, strateginiu ir kitais Gimnazijos veiklos, mokomųjų dalykų ir veiklos planais, Mokytojo pareigybės aprašymu, Gimnazijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais bei lokaliniais Gimnazijos dokumentais, reglamentuojančiais mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

5.5. atsižvelgiant į mokinio individualius gebėjimus, patirtį, įgytas žinias ir ugdymosi poreikius, gebėti sudaryti kiekvienam mokiniui galimybes individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą, puoselėti jo demokratines ir pilietines vertybines nuostatas, pažintinius ir komunikacinius gebėjimus, bendrąsias ir dalykines kompetencijas, gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą, planuoti karjerą, padėti įgyti profesijos planavimo pagrindų;

5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.7. gebėti paruošti dokumentus pagal dokumentų rengimo taisykles;

5.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal gimnazijos ugdymo planą veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;

6.2. planuoja ugdomąją veiklą (pamokos, neformalusis švietimas, trumpalaikės ir ilgalaikės mokinių konsultacijos, edukacinės išvykos), tikrina ir vertina mokinių darbus, vykdo mokinių pasiekimų ir mokymosi pažangos stebėseną (planavimas, fiksavimas, stebėjimas ir analizavimas, aptarimas, koregavimas, vertinimas ir įsivertinimas ir kt.) ir informuoja apie mokymosi pažangą vaiko atstovus, pagal kvalifikacijos tobulinimo programas tobulina profesines kompetencijas;

6.3. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei;

6.4. drauge su kitais mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) siekia mokymo ir gimnazijos veiklos tikslų;

6.5. atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir polinkius, užtikrina geros kokybės ugdymą, stiprina mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų bei pritaiko jiems dalyko programą, turinį, metodus;

6.6. užtikrina ugdomų mokinių saugumą, formuoja mokinių sveikos gyvensenos, civilinės saugos, saugos darbe bei buityje įgūdžius;

6.7. ugdo tvirtas mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarbą tėvams, savo kultūrinei tapatybei, laiduoja mokinių asmenybės galių plėtotę, suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikia ugdymo turinį, kai teisės aktų nustatytas atitinkamo ugdymo turinio perteikimas lietuvių kalba;

6.8. gerbia mokinį kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų;

6.9. vykdo patyčių prevencijos programą;

6.10. paaiškina mokiniams dalyko pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijus mokslo metų pradžioje, prieš kiekvieną atsiskaitomąjį darbą, esant būtinybei mokslo metų eigoje;

6.11. objektyviai, pagal individualius gebėjimus ir nešališkai vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoja apie mokymosi pažangą pagal gimnazijos nustatytą tvarką;

6.12. gimnazijos nustatyta tvarka informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą ir elgesį bei bendradarbiaujant su pagalbos specialistais, gimnazijos vadovais organizuoja ugdomų mokinių tėvų pedagoginį - psichologinį švietimą;

6.13. gimnazijos nustatyta tvarka rengia dalykų ilgalaikius planus, neformaliojo ugdymo bei skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti užsiėmimų programas, atsakingai planuoja ir tinkamai organizuoja pamokos/veiklos turinį, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;

6.14. pamoką pradeda ir baigia pagal nustatytą laiką;

6.15. tvarko mokinių ugdomosios veiklos ir kitus apskaitos dokumentus, juos derina su direktoriumi;

6.16. moko mokinį namie jeigu jam paskirtas toks mokymasis;

6.17. budi gimnazijoje pagal direktoriaus patvirtintą grafiką;

6.18. sužinojus, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo alkoholio, tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą, savo kompetencijos ribose, nedelsiant imasi tinkamų veiksmų ir prevencinių priemonių bei apie tai informuoja gimnazijos vadovą ar kitą atsakingą asmenį;

6.19. pamačius nelaimingą atsitikimą ar apie jį sužinojus, savo kompetencijos ribose,  nedelsiant suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiajam ir praneša apie įvykį gimnazijos vadovui ar kitam atsakingam asmeniui;

6.20. dalyvauja vykdant ir vertinant ugdomų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus, analizuoja pasiekimų patikrinimų rezultatus, gautus duomenis naudoja ugdymo kokybei gerinti;

6.21. nuolat analizuoja savo veiklą ir gautus duomenis panaudoja ugdymo kokybei gerinti;

6.22. nustatyta tvarka teikia su gimnazijos veikla susijusias ataskaitas bei planavimo dokumentus gimnazijos administracijai;

6.23. laikosi gimnazijoje nusistatytų etikos normų ir vidaus darbo tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;

6.24. tobulina kvalifikaciją, teisės aktų nustatyta tvarka atestuojasi.

7. Paskirtas vadovauti klasei/grupei, mokytojas (klasės vadovas) teisės aktų nustatyta tvarka privalo:

7.1. supažindinti klasės ugdytinius bei tėvus (globėjus, rūpintojus) su mokinio elgesio, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, saugaus elgesio instruktažais ir kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais;

7.2. tirti ugdytinių poreikius, interesus bei ugdyti savarankiškumą, atsakomybę, pasitikėjimą;

7.3. padėti ugdytiniui pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos kryptį, sudaryti sąlygas domėtis ir konsultuoti dėl karjeros galimybių pažinimo bei planavimo;

7.4. planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės/grupės veiklas ir renginius bei kartu su ugdytiniais dalyvauti gimnazijos renginiuose;

7.5. organizuoti ugdytinių gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklas, žalingų įpročių prevenciją, ugdyti auklėtinių vertybines, tautines, pilietines, patriotines nuostatas, sveikos gyvensenos supratimą;

7.6. bendrauti ir bendradarbiauti su klasėje/grupėje dirbančiais mokytojais, mokinių tėvais (globėjais ar rūpintojais), švietimo pagalbos mokiniui specialistais mokinių ugdymo, švietimo bei socialiniais, psichologiniais pagalbos teikimo klausimais, kartu su jais spręsti mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas;

7.7. tvarkyti vadovaujamos klasės mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus (dienynus, asmens bylas ir kita);

7.8.  stebėti, analizuoti ir fiksuoti mokinių elgesį, savijautą, mokymosi pasiekimus, pažangą, pamokų lankomumą, dienos/savaitės veiklos krūvius ir gimnazijos nustatyta tvarka informuoti apie tai tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos vadovą ar kitą atsakingą asmenį bei imtis atitinkamų prevencijos ir intervencijos priemonių;

7.9. vykdyti gimnazijos vadovo  teisėtus nurodymus;

7.10. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

 8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi šias teises:

8.1. siūlyti savo individualias programas,  pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;

 • ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

8.3. būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

8.4. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

 • dalyvauti gimnazijos savivaldoje;

8.6. siūlyti gimnazijos vadovui kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo, taip pat siūlyti gimnazijos vadovui už gimnazijos darbo tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio normų pažeidimus skirti vaikui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, nurodytas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

8.7. siūlyti gimnazijos vadovui skirti skatinimo priemones mokiniui už jo pasiekimus, kūrybiškumą, mokymąsi, dalyvavimą visuomeninėje veikloje ir kt.;

8.8. siūlyti ir rengti neformaliojo švietimo, mokinių poreikių tenkinimui (patiriantiems mokymosi sunkumų, gabesniems ir kt.) programas;

8.9. teikti gimnazijoje atsakingiems asmenims siūlymų dėl gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos tobulinimo, ugdymo planų sudarymo, ugdymo proceso organizavimo gerinimo, ugdymo programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, pamokų krūvio mokytojams skirstymo, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pagalbos teikimo ir bendradarbiavimo gerinimo, ugdymo aplinkos pritaikymo ir aprūpinimo reikiamomis mokymo ir techninės pagalbos priemonėmis, atsižvelgiant į visų mokinių ugdymosi poreikius, ūkinės finansinės veiklos organizavimo, vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo veiksmingumą ir kita;

8.10. naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

 9. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

9.1. kokybišką savo pareigų vykdymą;

9.2. laiku pateiktą informaciją, ataskaitas susijusias su savo pareigomis;

9.3. tinkamą direktoriaus nurodymų vykdymą;

9.4. savo darbų atlikimą pagal gimnazijos strateginį, metinį ar kitokius planus;

9.5. ugdomų vaikų saugumą pamokų, pertraukų (budintis mokytojas), popamokinės veiklos metu.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 10. Pareigybės aprašymas rengiamas ir tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 11. Su pareigybės aprašymu darbuotojas supažindinamas teisės aktų nustatyta tvarka ir pasirašytinai.

__________

  

Susipažinau:

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

Susipažinimo data

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ CHEMIJOS MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS  UŽIMTI

 Atranką skelbia: Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija, biudžetinė įstaiga, K.Šakenio g. 12, LT-41338 Vabalninkas, Biržų r.: tel.: (8 450) 54275. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 290547170.

 Chemijos mokytojo (-os) veiklą reglamentuoja Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos nuostatai, mokytojo pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, gimnazijos direktoriaus įsakymai ir kiti norminiai dokumentai.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis pedagoginis išsilavinimas.
 2. Chemijos mokytojo (-os) kvalifikacija.
 3. Bendrųjų ugdymo planų, mokytojo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
 4. Pareigingumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokytojais, kitais asmenimis tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 5. Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti darbo sričiai priklausančius vidaus dokumentus, informacinius raštus bei išvadas.
 6. Gebėjimai ir nuostatos šiose skaitmeninio raštingumo kompetencijos srityse: informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas.

Darbo krūvis: 9 kontaktinės valandos per savaitę. Darbo krūvis gali kisti atsižvelgiant į susitarimus, susijusius su veiklomis gimnazijos bendruomenei.

 Darbo sutartis – neterminuota.

 Darbo užmokestis: priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 1,0979 – 1,4358).

Privalumai:

Patirtis organizuojant ir vykdant mokyklos veiklos projektus;

Aktyvi metodinė veikla;

Nuolatinis profesinis tobulėjimas;

Rekomendacijos.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą ir mokytojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Pažymą apie darbo stažą.

Taip pat pretendentai gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių. 

Atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2024 m. rugpjūčio 16 d. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: K. Šakenio g. 12, Vabalninkas, LT-41338 Biržų r., bei siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Informaciją apie konkursą skelbiama internete adresu www.vabalninkomokykla.lt

Telefonas pasiteiravimui +37061286524, 045054275.

OLIMPIADŲ,KONKURSŲ LAIMĖTOJŲ, LABAI GERAI IR  GERAI BESIMOKANČIŲ MOKINIŲ IŠVYKA

Birželio mėnesį olimpiadų, konkursų laimėtojai,  labai gerai ir  gerai besimokantys mokiniai vyko į Latviją.

Per porą dienų aplankėme Jelgavą, Ventspilį ir Kemeri parką. Pabuvojome Ventspilio  mokslo centre „VIZIUM“. Jame informacija apie mokslą ir technologijas pateikiama visiems suprantama ir įdomia, interaktyvia forma. Pasinėrėme į įvairiausius mokslo pasiekimus ir paslaptis. ir patyrėme daugybę kitokių įdomybių.

Pamatėme išskirtinį Kemeri raistą. Didysis Kemerių raisto takas yra populiariausias apžvalgos objektas Kemerių nacionaliniame parke. Juo einant galima apžiūrėti aukštapelkę ir jos gyventojus Susipažinome su samanų, pelkės pušelių, akivarų, tamsių ežerėlių ir pelkinių gailių karalyste

Siekiant didinti gabių mokinių mokymosi motyvaciją, skatinti dalyvauti olimpiadose ir konkursuose kelionė dalinai buvo finansuota mokyklos lėšomis.

 

GIMNAZIJA – TREČIOS VIETOS LAIMĖTOJA!

2024 m. birželio 8 d. Šiauliuose praūžė didžiausias Lietuvoje vasaros sporto ir pramogų renginys Olimpinė diena. Šiemet ši šventė dedikuota Lietuvos olimpinio judėjimo 100-mečio paminėjimui bei Paryžiaus olimpinių žaidynių laukimui.

Joje vyko ir 2023 – 2024 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių, savivaldybių nugalėtojų apdovanojimas. Apdovanojimus atsiėmė, taures, žaidynių vėliavas sportinį inventorių 30 bendrojo ugdymo mokyklų (pagal grupes) ir 12 savivaldybių (pagal grupes).

Lietuvos mokyklų  žaidynių gimnazijų, vidurinių mokyklų  trečioje grupėje Vabalninko Balio Sruogos gimnazija tapo trečios vietos laimėtoja. Grupė gimnazijos geriausiųjų sportininkų ir fizinio ugdymo mokytojas Vidas Jatulevičius buvo apdovanoti taure, sportiniu inventoriumi ir piniginiu prizu.

Didžiuojamės mūsų sportininkų pasiekimu ir linkime sėkmės ateityje.

PILIETINĖ INICIATYVA " TRAUKINYS Į NEŽINIĄ"

Birželio 14-ą dieną gimnazijos bendruomenė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos " Traukinys į nežinią", kuria paminėjo 83-ąsias pirmųjų trėmimų metines. II g klasės mokiniai renginyje pristatė istorijos. pilietiškumo pagrindų, dailės ir lietuvių kalbos ir literatūros integruotą tarpdalykinį projektą.

 Istorijos mokytoja Audronė Štirvydienė