Tvarkų aprašai

Priėmimas į gimnaziją:

Mokinių priėmimo į Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo komisija ir jos darbo reglamentas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo tvarkos aprašas

Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Lankomumo tvarkos aprašas

Spec. pedagoginės pagalbos teikimo vaikui tvarkos aprašas

Bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko kurso keitimo tvarkos aprašas

Mokinių maitinimo tvarkos aprašas

Uniformų įsigijimo ir dėvėjimo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Komandiruočių forminimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

IT priemonių naudojimo tvarkos aprašas

IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenas ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašas

Gautos paramos skirstymo tvarkos aprašas

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje  prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Projektinio darbo tvarkos aprašas

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Atsargų apskaitos tvarkos aprašas tvarkos aprašas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas

Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas